Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015-2016 và kế hoạch 2017

admin 14 Tháng Năm, 2017

Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

 Thựchiện công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sáchKH&CN năm 2017, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị:

  1. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 2017 theo biểu mẫu hướng dẫn và phụ lục được đăng tải dưới đây.
  2. Báo cáo của đơn vị vui lòng gửi về Ban KH&CN, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và qua email nvdung@vnuhcm.edu.vn theo lịch trình như sau:

– Các phụ lục từ 1 đến 4 của báo cáo gửi trước 16h, thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016.

– Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm2015, 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 2017 gửi trước 16h, thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016;

Báo cáo trên là cơ sở phân bổ ngân sách năm 2016, vì vậy, các đơn vị cần chuẩn bị thật chu đáo và đúng hạn. Theo thông báo của Bộ KH&CN, các đơn vị báo cáo thiếu chính xác, chưa đạt yêu cầu hay chậm trễ sẽ không nhận được kinh phí năm 2017.

ĐHQG-HCM đề nghị đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

BAO CAO CHINH

Phu luc 1_ Tình hình thực hiện

Phu luc 2_ Kết quả

Phu luc 3_ Kế hoạch

Phụ lục 4_PTN trong diem

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top