Chuyên mục: SẢM PHẨM KH&CN

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT MÌ

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Công nghệ xử lý nước thải tinh bột mì Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Mô hình trạm xử lý nước thải tinh bột khoai mì: UASB; TB vi tuyển nổi; […]

MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO HƯỚNG SINH THÁI

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt theo hướng sinh thái Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo: Bể […]

MÔ HÌNH XỬ LÝ CTR ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG KHÔNG PHÁT THẢI

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Mô hình xử lý CTR đô thị theo hướng không phát thải Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo Công […]

MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỪ NGUỒN NƯỚC NHIỄM MẶN

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Mô hình cấp nước sạch nông thôn từ nguồn nước nhiễm mặn Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo: Thiết […]

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo: Hố thu […]

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top