Chuyên mục: Sản phẩm ứng dụng

MÔ HÌNH XỬ LÝ CTR ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG KHÔNG PHÁT THẢI

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Mô hình xử lý CTR đô thị theo hướng không phát thải Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo Công […]

MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TỪ NGUỒN NƯỚC NHIỄM MẶN

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Mô hình cấp nước sạch nông thôn từ nguồn nước nhiễm mặn Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo: Thiết […]

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su Thuộc lĩnh vực: Môi trường Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Nguyễn Văn Phước Thuộc đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên. Quy trình xử lý và các thiết bị kỹ thuật kèm theo: Hố thu […]

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN THÔNG TIN BẠO LỰC TRONG VIDEO (VSD)

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: Hệ thống phát hiện thông tin bạo lực trong video (VSD) Thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Lê Đình Duy, ThS. Lâm Quang Vũ, TS. Ngô Đức Thành, ThS. Phan Lê Sang Thuộc đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông […]

VISTEK

05-07-2017

Thông tin chung: Tên sản phẩm: VISTek Thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Lê Đình Duy, TS. Ngô Đức Thành, ThS. Cáp Phạm Đình Thăng, ThS. Nguyễn Minh Huấn, ThS. Lâm Quang Vũ Thuộc đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin. VISTek là một nền […]

  • 1038584
    Hôm nay : 100
    Visit Yesterday : 118
    Tổng : 1038584
  • Top