Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

admin 5 Tháng Ba, 2019

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG – HCM

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2018 phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được công văn số 395/BKHCN-VP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Bộ KH&CN về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình nói trên.
ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông tin đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký (theo quy định tại Công văn đính kèm) về ĐHQG-HCM (qua Ban KH&CN), Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và gửi file mềm về địa chỉ email: huongpt@vnuhcm.edu.vn trước ngày 10 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp gửi Bộ KH&CN.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top