Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

admin 16 Tháng Năm, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Công văn số 1238/BKHCN-KHTC ngày 03/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ,

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc:

– Phổ biến rộng rãi công văn trên, đồng thời thông báo nội dung của Quyết định 562/QĐ-TTg và Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN đến các tổ chức, các nhà khoa học trong đơn vị để biết và triển khai. Đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, đơn vị gửi đề xuất theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp.

– Năm 2019 là năm UNESCO tổ chức kỷ niệm năm Quốc tế về Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc đề xuất sáng kiến trong việc tổ chức kỷ niệm.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top