NANO RUTIN

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

Tên sản phẩm: Nano rutin
Thuộc lĩnh vực: Hóa học và Công nghệ hóa học
Tên tác giả/ nhóm tác giả: TS. Lê Thị Hồng Nhan, ThS. Phan Nguyễn Quỳnh Anh
Thuộc đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Đặc tính:

– Hệ huyền phù hạt nano rutin-với PEG hỗ trợ;

– Hệ huyền phù hạt nano rutin-với ethanol hỗ trợ;

– Hệ huyền phù hạt nano rutin bao bọc bởi chitosan-với STPP là linker;

– Hệ huyền phù hạt nano rutin bao bọc bởi chitosan-với glutaraldehyde là linker;

– Huyền phù tự do của curcuminoid với: Kích thước trung bình < 500nm, Nồng độ curcumin > 0,20 g/l;

– Nhũ tương của curcuminoid với: Kích thước trung bình < 500 nm, Nồng độ curcumin > 0,10 g/l.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top