Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

admin 9 Tháng Bảy, 2018

Quy định này quy đinh về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân là công chức, viên chức, người học hiện đang làm việc và học tập tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM, Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQG-HCM.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top