Thông báo: đề xuất hợp tác Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ năm 2019

admin 4 Tháng Tư, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ thông báo số 687/BKHCN-HTQT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện năm 2019 (đính kèm công văn), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đăng ký tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ.

Hồ sơ đăng ký (bao gồm cả bản mềm) gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 16 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top