Thông báo tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước.

admin 12 Tháng Mười, 2018

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

            Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Gọi tắt là Đề án 2395) và Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN về việc Quy định quản lý Đề án 2395, ngày 19/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 3467/BKHCN- TCCB (kèm theo) thông báo đăng ký tham gia Đề án 2395.

Mục tiêu của Đề án: nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực KH&CN, hình thành lực lượng chuyên gia KH&CN trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng gồm có:

–           Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia;

–           Đào tạo bồi dưỡng theo nhóm;

–           Bồi dưỡng sau tiến sỹ;

–           Bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị nghiên cứu các văn bản và đề cử tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia các hình thức đào tạo, bồi dưỡng như trên. Các văn bản liên quan gồm có:

  1. Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 2395.
  2. Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN Quy định quản lý Đề án 2395.
  3. Công văn số 3467/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2017 của Bộ KH&CN về việc mời chuyên gia tham gia đề án 2395.
  4. Công văn số 150/HVĐMST ngày 7/8/2018 của Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo về việc tiếp tục tuyển chon hồ sơ tham gia Đề án.

Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 30/9/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện) sẽ được xét vào tháng 10/2018. Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ được xét vào tháng 12/2018. Các hồ sơ gửi sau ngày 15/12/2018 sẽ được xét trong năm 2019.

Đầu mối liên hệ Ông Trần Xuân Bách – Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, điện thoại: 024.3825.9234/0963.608.208, Email: visti@most.gov.vn, hoặc: txbach.most@gmail.com; Hoặc Bà Phạm Thùy Dương, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, ĐT: 024.3943.1818; Email: ptduong@most.gov.vn.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top