Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2020

admin 30 Tháng Ba, 2019

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) năm 2020, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn như sau:

I. Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM

Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

1. Đăng ký trực tuyến: chia thành 2 giai đoạn 

– giai đoạn 01: nộp hồ sơ bảng giấy và qua email để tiến hành sơ tuyển.
– giai đoạn 02: ĐHQG sẽ thông báo kết quả sơ tuyển, chỉ đề tài đã thông qua sơ tuyển mới tiếp tục đăng ký online và được hướng dẫn cụ thể trong thông báo sơ tuyển (dự kiến trong tháng 6,7/2019).
 
2. Thời hạn đơn vị tổng hợp hồ sơ (bảng giấy và email) và gửi công văn về ĐHQG-HCM được gia hạn đến trước 16h, ngày 13/5/2019, hồ sơ bảng giấy (01 bản gốc + 02 bản sao) gồm:
2.1. Trang bìa và thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm; 
2.2. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia có chữ ký của người khai;
2.3. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) theo mẫu quy định và có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân, cơ quan liên quan.
 
Nhà khoa học zip các nội dung 2.1, 2.2, 2.3 thành 01 tập tin đặt theo tên chủ nhiệm gửi về phòng quản lý KH&CN, các phòng quản lý KH&CN tổng hợp và gửi email về Ban KH&CN (nttlien@vnuhcm.edu.vn) theo thời hạn trên.
 
Hồ sơ hợp lệ gồm công văn của đơn vị, 03 bộ hồ sơ/đề tài, bảng zip hồ sơ gửi email. Tất cả được gửi đúng hạn 13/5/2019.

 

Đối với đề tài cấp ĐHQG loại C:

  • ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt đề tài có công bố quốc tế/ phục vụ cộng đồng.
  • Hồ sơ sau khi thẩm định (xem hướng dẫn tại phụ lục 2) gửi về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 31/5/2019

2. Nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng

  • Thực hiện theo các quy định hiện hành, gồm: i) Thông tư 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; ii) Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức KH&CN công lập.
  • Đơn vị gửi công văn đề xuất danh sách, hồ sơ (xem hướng dẫn tại phụ lục 2) về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 31/5/2019.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ.

Trân trọng kính chào

[1]Nơi nhận hồ sơ: Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM – ĐT: 028 37242160, số nội bộ:1363, 1367

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top