Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2020

admin 30 Tháng Ba, 2019

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) năm 2020, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn như sau:

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM

Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

  • Cá nhân đăng ký đề tài theo theo định hướng nghiên cứu ưu tiên, gồm:
  • Phụ lục 3, công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020;
  • Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM ký ngày 21/4/2017
  • Một số chủ đề nghiên cứu thuộc 08 lĩnh vực liên ngành của ĐHQG-HCM (chi tiết tại phụ lục 1, mục 4).
  • Các hướng nghiên cứu khác (chi tiết tại phụ lục 1, mục 5).
  • Đề tài được đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại phụ lục 2.
  • Đơn vị tổng hợp và gửi công văn đề xuất danh sách, hồ sơ về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 03/5/2019.

Đối với đề tài cấp ĐHQG loại C:

 • ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt đề tài có công bố quốc tế/ phục vụ cộng đồng.
 • Hồ sơ sau khi thẩm định (xem hướng dẫn tại phụ lục 2) gửi về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 31/5/2019

2. Nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng

 • Thực hiện theo các quy định hiện hành, gồm: i) Thông tư 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; ii) Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức KH&CN công lập.
 • Đơn vị gửi công văn đề xuất danh sách, hồ sơ (xem hướng dẫn tại phụ lục 2) về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 31/5/2019.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ.

Trân trọng kính chào

[1]Nơi nhận hồ sơ: Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM – ĐT: 028 37242160, số nội bộ:1363, 1367

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top