Thống kê tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM

admin 26 Tháng Tư, 2018

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) không ngừng tăng, nhanh nhất trong giai đoạn từ năm 2010 – 2014 với tốc độ đăng ký mới mỗi năm trung bình đạt 130%/năm. Bắt đầu từ giai đoạn 2015 trở đi, ĐHQG-HCM tập trung vào các tài sản trí tuệ (TSTT) có khả năng thương mại hóa cao, ủy quyền cho các đơn vị thành viên, trực thuộc chủ động đăng ký bảo hộ TSTT, do đó về mặt thống kê số lượng đơn đăng ký mới mỗi năm có phần giảm.

Số lượng đơn sở hữu trí tuệ đăng ký mới qua các năm

Cơ cấu đơn SHTT: Tổng số đơn đăng ký bảo hộ SHTT tính đến tháng 11/2018 là 428 đơn. Trong đó, có 152 đơn đã được cấp bằng, đạt 35,5%.

Số lượng tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM

Trong tổng số đơn được cấp bằng, chiếm hơn 50% là các sáng chế, giải pháp hữu ích và các thiết kế bố trí mạch tích hợp là những đối tượng SHTT có tiềm năng khai thác thương mại cao.

Số liệu thống kê đến tháng 11/2018, thực hiện bởi Ban KH&CN

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top