Thống kê thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động NCKH và CGCN.

admin 2 Tháng Năm, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

 

Thực hiện Công văn số 1493/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN) trong các cơ sở giáo dục đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Nội dung 1: Xây dựng kênh thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) của đơn vị trên các phương tiện thông tin để công bố các thành tựu, kết quả NCKH của đơn vị nhằm thu hút các nguồn kinh phí thực hiện chuyển giao các kết quả nghiên cứu theo nhu cầu của cộng đồng và xã hội.

Nội dung 2: Đẩy mạnh gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động NCKH, CGCN và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN liên kết; tăng cường gắn kết chặt chẽ với các tổ chức ứng dụng tiến bộ KH&CN để phổ biến, áp dụng các sản phẩm nghiên cứu, công nghệ vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nội dung 3: Chủ động triển khai các chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh, đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu thực hiện nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ đang đặt ra.

Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn nhằm thực hiện CGCN, đề xuất danh mục công nghệ có khả năng chuyển giao để thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm ươm tạo.

Nội dung 5: Thành lập quỹ KH&CN theo quy định để phục vụ các hoạt động NCKH và CGCN, ưu tiên kinh phí ổn định và thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu có tính ứng dụng cao và CGCN.

Nội dung 6: Xây dựng chính sách khen thưởng và tôn vinh các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên có thành tích xuất sắc đối với các công trình nghiên cứu có tính khả thi trong hoạt động CGCN mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện, đồng thời thống kê việc thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2018 theo biểu mẫu đính kèm và gửi về ĐHQG-HCM (thông qua Ban Khoa học và Công nghệ), phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10/9/2018 để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thông tin liên hệ ThS. Ngô Hữu Thống, Ban KH&CN ĐHQG-HCM, điện thoại: 028-37242160, máy lẻ: 1366. Vui lòng tải biểu mẫu trong file đính kèm

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đúng tiến độ.

Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top