Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Website: http://iptc.vn

IPTC là đại diện của ĐHQG-HCM về vấn đề SHTT, CGCN và các vấn đề có liên quan. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và thực thi quyền SHTT nhằm phát hiện, tạo lập, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM; Sử dụng, khai thác các tài sản trí tuệ này dưới dạng chuyển giao công nghệ. Trung tâm cũng có chức năng thực hiện các dịch vụ về SHTT và CGCN.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top