Viện Công nghệ Nano

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Website: http://hcmlnt.edu.vn/

Viện Công Nghệ Nano là một tổ chức KH&CN thuộc ĐHQG-HCM, có 4 chức năng và nhiệm vụ chính như sau:  Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ Micro-Nano; Đào tạo và phục vụ đào tạo cán bộ khoa học và kỹ thuật viên thuộc lĩnh vực KH&CN Micro-Nano; Đào tạo và phục vụ đào tạo Đại học và Sau đại học ngành KH&CN Micro-Nano; Triển khai ứng dụng và thực hiện các dịch vụ thuộc lãnh vực KH&CN Micro-Nano như tư vấn, phân tích, thí nghiệm, CGCN, giám định.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top