Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Ban Khoa Học Công Nghệ
Chức Năng & Nhiệm vụ

1. Chức năng

Ban Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu, giúp Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM.

2. Nhiệm vụ

2.1 Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, chủ trương, chính sách KH&CN

-         Tổ chức xây dựng chiến lược, định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển KH&CN, các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch KH&CN hàng năm, trung hạn và dài hạn của ĐHQG-HCM; 

-         Xây dựng và trình Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành các văn bản pháp quy, các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM;

-         Trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt, giao nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động KH&CN cho các đơn vị thành viên và trực thuộc;

-         Đề xuất, theo dõi và đánh giá mô hình và cơ chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghiên cứu và triển khai (R&D) trong ĐHQG-HCM;

-         Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển KH&CN, các quy chế, quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM;

-         Làm cầu nối giữa ĐHQG-HCM với Bộ KH&CN và các cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN mà Giám đốc ĐHQG-HCM giao phó.

2.2 Công tác quản lý các nhiệm vụ KHCN

-         Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án KH&CN thuộc ĐHQG;

-         Tổ chức việc xây dựng, tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì, giám sát việc thực hiện, đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai việc ứng dụng các kết quả NCKH, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, các đề tài, dự án KH&CN thuộc ĐHQG; 

-         Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai và quản lý các hội thảo khoa học, các hoạt động hợp tác đối ngoại trong nước và quốc tế về KH&CN;

-         Đề xuất khen thưởng cán bộ và sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN;

-         Hướng dẫn, giám sát việc tổ chức và thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia lĩnh vực KH&CN trong ĐHQG-HCM;

2.3 Phát triển tiềm lực KHCN

-         Chỉ đạo việc quy hoạch phát triển các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

-         Tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án phòng thí nghiệm. Lập phương án phân bổ ngân sách đầu tư các phòng thí nghiệm từ ngân sách nhà nước và các nguồn ngân sách khác. Trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt điều chỉnh danh mục trang thiết bị các dự án phòng thí nghiệm;

-         Theo dõi, quản lý hoạt động hệ thống các phòng thí nghiệm trong ĐHQG-HCM. Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm và các trang thiết bị. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng thí nghiệm làm cơ sở đề xuất Giám đốc ĐHQG-HCM phương án đầu tư phát triển kế tiếp;

-         Chỉ đạo việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc trong ĐHQG-HCM.

-         Chỉ đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc xây dựng và phát triển các trung tâm chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp KH&CN, thực hiện chuyển đổi các tổ chức KH&CN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

-         Thực hiện chức năng đầu mối phối hợp hoạt động các ban chủ nhiệm chương trình KH&CN trọng điểm, các hội đồng ngành/nhóm ngành của ĐHQG-HCM;

-         Tham mưu, tư vấn về các hội đồng ngành, nhóm ngành, các ban chủ nhiệm chương trình KH&CN trọng điểm của ĐHQG-HCM. Giúp Hội đồng Khoa học  ĐHQG-HCM chuẩn bị nội dung các phiên họp;

-         Thực hiện chức năng thường trực cơ quan điều hành Quỹ KH&CN ĐHQG-HCM;

-         Chỉ đạo việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu và các hoạt động KH&CN của ĐHQG-HCM.

2.4 Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác

-         Phối hợp với các ban chức năng, các đơn vị thành viên và trực thuộc đề xuất Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức KH&CN.

-         Phối hợp với các ban chức năng và các đơn vị thành viên và trực thuộc xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát huy năng lực sáng tạo KH&CN của các đơn vị thành viên, đội ngũ cán bộ khoa học và sinh viên ĐHQG-HCM;

-         Phối hợp với các ban Tổ chức - Cán bộ và các ban chức năng xác định chỉ tiêu nhân lực cho hoạt động KH&CN, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành về KH&CN;

-         Phối hợp với các ban chức năng trong công tác xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQG-HCM; theo dõi, đánh giá nguồn nhân lực KH&CN trong ĐHQG-HCM và các nguồn nhân lực KH&CN huy động từ ngoài ĐHQG-HCM;

-         Phối hợp với các ban chức năng hướng dẫn công tác phong chức danh giáo sư, phó giáo sư trong ĐHQG-HCM;

-         Phối hợp với Ban Đại học - Sau Đại học tổ chức thực hiện gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, tích hợp các đề án KH&CN với đào tạo, đặc biệt là đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong ĐHQG-HCM;

-         Phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính: xây dựng cơ chế tài chính phát triển KH&CN; tổ chức thẩm định các dự án tăng cường năng lực NCKH và đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, thanh lý các tài sản phục vụ đào tạo và NCKH của ĐHQG-HCM;

-         Phối hợp với các ban chức năng có liên quan tạo các nguồn thu bổ sung từ hoạt động KH&CN và dịch vụ KH&CN;

-         Phối hợp với các ban chức năng và các đơn vị thành viên và trực thuộc xây dựng và phát triển các dự án hợp tác KH&CN trong và ngoài nước;

-         Hướng dẫn các đơn vị thành viên và trực thuộc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia. Phối hợp với Ban Quan hệ Quốc tế tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.

Nhân sự
PGS.TS. Lâm Quang Vinh
Trưởng Ban
Ban Khoa học và công nghệ - ĐHQG.HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: lqvinh@vnuhcm.edu.vn, lqvinh@hcmuns.edu.vn
PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
Phó trưởng ban
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: dhlchi@vnuhcm.edu.vn
PGS.TS. Huỳnh Quyền
Phó trưởng ban
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: chemhuynh@gmail.com
PGS.TS. Từ Diệp Công Thành
Phó trưởng ban
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: tdcthanh@vnuhcm.edu.vn
ThS. Bùi Phương Anh
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: bpanh@vnuhcm.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: nttlien@vnuhcm.edu.vn
ThS. Bùi Thanh Thảo
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: btthao@vnuhcm.edu.vn
CN. Trần Thị Kim Yến
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: ttkyen@vnuhcm.edu.vn
ThS. Đỗ Thị Duyên
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: dtduyen@vnuhcm.edu.vn
ThS. Nguyễn Việt Dũng
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: nvdung@vnuhcm.edu.vn
CN. Bùi Thị Kim Chi
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: btkchi@vnuhcm.edu.vn
KS. Ngô Hữu Thống
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: nhthong@vnuhcm.edu.vn
KS. Trịnh Thị Hoài
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: trinhhoai@vnuhcm.edu.vn
KS. Trần Thị Thu
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: ttthu@vnuhcm.edu.vn
CN. Thạch Thị Ngọc Diệp
Chuyên viên
Cơ quan - ĐHQG HCM
Ban Khoa học Công nghệ
Email: ttndiep@vnuhcm.edu.vn