Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Định hướng - Chiến lược

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC ĐHQG-HCM

GIAI ĐOẠN 2016-2020, TẦM NHÌN 2030

 I. Tầm nhìn

ĐHQG-HCM hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức Việt Nam.

II. Sứ mạng

ĐHQG-HCM là nơi tập trung giảng viên, sinh viên tài năng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học quan trọng.

ĐHQG-HCM là nơi đi đầu trong đổi mới, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội;

ĐHQG-HCM được quản trị, điều hành, quản lý theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ và có trách nhiệm giải trình trước xã hội; đồng thời tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật trong khu đô thị đại học kiểu mẫu.

III. Mục tiêu trọng tâmgiai đoạn 2016-2020

Phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp (hệ thống) ĐHQG-HCM trên cơ sở của tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình (Accountability) và trách nhiệm tương ứng (Corresponding Responsibility)

IV. Hệ thống các giá trị cơ bản của ĐHQG-HCM

1. Vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm.

2. Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động.

3. Đề cao tính độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

4. Sự liên thông, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển.

5. Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý.

6. Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

V. Các nhóm chiến lược

- Chiến lược 1: Mô hình quản trị hệ thống (Quản trị đại học)

- Chiến lược 2: Cơ chế tài chính và phát triển nguồn lực

- Chiến lược 3: Chất lượng đào tạo

- Chiến lược 4: Hiệu quả nghiên cứu khoa học

Mục tiêu chung: Nghiên cứu khoa học đỉnh cao và phục vụ xã hội

Mục tiêu cụ thể: Phát triển nguồn lực KH&CN; Tạo sản phẩm khoa học và công nghệ có ý nghĩa khoa học và tầm ảnh hưởng lớn; Tạo sản phẩm KH&CN có tínhứng dụng cao, phục vụ xã hội; Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo; Đổi mới cơ chế chính sách quản lý hiệu quả phù hợp đại học nghiên cứu

- Chiến lược 5: Khu đô thị đại học – Thành phố khoa học

- Chiến lược 6: Hợp tác phát triển và hội nhập