Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ TRONG NĂM 2017 (ĐỢT 1)
27/3/2017

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017. Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ KH&CN về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, được đăng tải trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn và website của Chương trình Tây Nam Bộ http://www.cttnb.org.vn. Hồ sơ bao gồm:

- 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ);

- 11 bản sao;

- 01 bản điện tử của hồ sơ trên đĩa quang.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.       

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng 301, Lầu 2, Dãy nhà B2, Đại học Bách Khoa, Số 268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3863 5580. Email: tragiang2692@gmail.com và phanthithuygiang@gmail.com.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến VPCT. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết 16h00 ngày 05 tháng 5 năm 2017. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

(Nguồn: http://www.cttnb.org.vn)
Stt Thông báo File download
1Thông báo tuyển chọn
TB- TUYÊN CHON 2017.pdf
2Quyết định phê duyệt danh mục
Quyet dinh phe duyet danh muc nhiem vu thuoc CTTNB nam 2017.pdf
3Mẫu
B1-2a-TMĐTCN-sua doi theo QD950 cua Bo KHCN.doc.docx


Người đăng tin